Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử của ngành giáo dục thị xã Sông Cầu
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0001089601
 Hôm nay :   566       
 Hôm qua :    2253       
 Tất cả:   1089601       
  Giới thiệu Phòng GD&ĐT thị xã Sông Cầu

- Địa chỉ: 30 Lê Thành Phương - Phường Xuân Yên-  thị xã Sông Cầu

- Điện thoại: 057-3875212

- Email: pgddtsongcau@phuyen.edu.vn

1- Vị trí và chức năng

- Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp UBND thị xã thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ, đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND thị xã; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên.

2- Cơ cấu bộ máy, tổ chức biên chế:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước thị xã Sông Cầu.

- Về tổ chức bộ máy: Lãnh đạo có 01 trưởng phòng, 02 phó trưởng phòng và một số công chức chuyên môn do UBND thị xã giao chỉ tiêu biên chế, kinh phí hoạt động hàng năm.

3- Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Trình Uỷ ban nhân dân thị xã:

+ Dự thảo văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật, các quy định của UBND Tỉnh về hoạt động giáo dục trên địa bàn;

+ Dự thảo quyết định, chỉ thị, kế hoạch 5 năm, hàng năm và chương trình, nội dung cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn;

+ Dự thảo quy hoạch mạng lưới các trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học (trừ cấp trung học phổ thông), trường tiểu học, cơ sở giáo dục mầm non và Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo;

+ Dự thảo các quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể các các cơ sở giáo dục công lập, gồm: trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học (trừ cấp trung học phổ thông), trường tiểu học, cơ sở giáo dục mầm non; cho phép thành lập, đình chỉ hoạt động, giải thể các trường, các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc quyền quản lý của UBND thị xã theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục ở địa phương sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về xã hội hóa giáo dục; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển sự nghiệp giáo dục trên địa bàn; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về giáo dục; chỉ đạo và tổ chức thực hiện cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục trên địa bàn; thực hiện mục tiêu, chương trình nội dung, kế hoạch, chuyên môn, nghiệp vụ, các hoạt động giáo dục, phổ cập giáo dục; công tác tuyển sinh, thi cử, xét duyệt, cấp phát văn bằng, chứng chỉ đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các ngành học, cấp học trong phạm vi quản lý của thị xã sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến trong giáo dục, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương.

- Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn; xây dựng và nhân điển hình tiên tiến về giáo dục trên địa bàn thị xã.

- Hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc phạm vi quản lý của huyện xây dựng kế hoạch biên chế; tổng hợp biên chế của các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý của thị xã, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

- Giúp UBND thị xã hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức, biên chế, tài chính các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập theo phân cấp của UBND Tỉnh và quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch lập dự toán và phân bổ ngân sách giáo dục, dự toán chi các chương trình mục tiêu quốc gia hàng năm về giáo dục của thị xã theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Tài chính.

- Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền việc thực hiện chính sách, pháp luật, kế hoạch, chương trình, đề án và các quy định của cấp có thẩm quyền trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân về lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật.

- Quản lý biên chế, thực hiện tuyển dụng, hợp đồng làm việc, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và thực hiện chế độ, chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của phòng theo quy định của pháp luật và ủy quyền của Ủy ban nhân cấp thị xã.

- Quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật và uỷ quyền của UBND thị xã.

- Thực hiện công tác báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với UBND thị xã và Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do UBND thị xã giao và theo quy định của pháp luật.

4- Tổ chức và biên chế

a. Lãnh đạo PGD&ĐT: 02 người.

b. Cơ cấu tổ chức của PGD&ĐT

+ Bộ phận chuyên môn: Biên chế hiện có 02 người

+ Bộ phận Tài vụ: Biên chế hiện có 02 người.

+ Bộ phận Tổ chức: Biên chế hiện có 02 người.

+ Bộ phận Tổng hợp: Biên chế hiện có 02 người 

5- Các đơn vị trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo: 51 đơn vị

+ Các trường Mầm non: 17 đơn vị

+ Các trường Tiểu học: 21 đơn vị

+ Các trường Trung học cơ sở: 10 đơn vị

+ Các trường TH&THCS: 03 đơn vị


 
 
  Trang chủ  |  Văn bản điều hành  |  Lịch công tác  |  Danh bạ điện tử  |  Danh bạ website   |  Hình ảnh hoạt động  |  Quản lý nhà trường  
Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sông Cầu
Địa chỉ :30 - Lê Thành Phương, Phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu
Điện thoại :0573875212-Thư điện tử: pgddtsongcau@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2014 Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sông Cầu